Werkwijze

 

CHILD ondersteunt armlastige en kwetsbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs

Het scholingsproject wordt sinds 2014 uitgevoerd door lokaal personeel van het in Arusha gevestigde bedrijf “Multiflower Ltd.” (MF) van het vroegere CHILD bestuurslid Hans Baart.

Door uitstroom in december aan het eind van het schooljaar, van lagere-school-klas-7 en van middelbare-school-Klas-IV leerlingen, schommelt het aantal ondersteunde leerlingen jaarlijks (zie rubriek Output). Wij streven naar tenminste 500 te ondersteunen leerlingen. Hierbij wil CHILD het aantal scholen waarmee wordt samengewerkt laten afnemen - dus wij mikken op termijn naar meer leerlingen per school -  in verband met onze opzet om alle scholen in een periode van twee jaar door MF-staf te laten bezoeken en ook de uitvoeringskosten hierbij zo laag mogelijke te houden. 

 

Communicatie

Waar nodig zijn de scholen door ons van een smart Phone en mobiele betalingsaccount (M-Pesa) voorzien om rechtstreeks vanuit de Tanzaniaanse CHILD account de per leerling benodigde ondersteuning te ontvangen en van hun kant contact met CHILD (MF) te onderhouden. Er wordt met de scholen een duurzame samenwerking beoogd met als voorwaarde het verstrekken van informatie over de prestaties van de ondersteunde leerlingen. Inmiddels wordt er intensief gewerkt aan een systeem om de voortgang van de leerlingen te registreren (zie verder).


Selectie en kwaliteitsbewaking

Ondersteunde leerlingen zijn (AIDS) wezen en kinderen met ernstig zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar school gaan niet kunnen opbrengen. Onze ervaring is dat leerkrachten en scholen het beste weten welke kinderen ondersteuning nodig hebben. Jaarlijks krijgen wij ruimte om nieuwe leerlingen in ons programma op te nemen omdat een deel van de leerlingen hun opleiding afrond. Nieuwe leerlingen worden door de scholen ter ondersteuning voorgedragen.

Lokaal personeel van onze projectuitvoerder MF heeft in 2015&2016 al onze scholen en in 2017 de helft bezocht, in 2018 volgde de andere helft. Wij vinden het belangrijk de scholen in ons programma te bezoeken om een aantal redenen:

  • Wij krijgen dan een goede indruk van de kwaliteit van de school op grond van onder meer staat van fysiek onderhoud en lesmaterialen, informatie van leerlingen over zaken als absentie van leraren en informatie over schoolresultaten bij nationale examens.
  • Wij kunnen aan de hand van gesprekken met ondersteunde leerlingen (en hun verzorgers) zien of er echt sprake is van hulpbehoevendheid, of onze ondersteuning (voor lunchkosten, uniform etc.) ook daadwerkelijk bij de leerling terechtkomt en de door de school aangemelde leerlingen ook inderdaad op school zitten.
  • Wij geven door bezoek ook een signaal af dat we serieus met de ondersteuning bezig zijn. Dit zal scholen weerhouden te sjoemelen met leerlingenlijsten.

 

Leerprestaties en welzijn, hoe worden CHILD-ondersteunde middelbare scholieren hiervoor gevolgd?

Los van het bezoek door MF-staf aan de betrokken middelbare scholen, vraagt MF de betrokken scholen schriftelijk (email) om informatie over schoolprestaties en schoolverzuim van de OVC-leerlingen, in vergelijking met hun klasgenoten. Deze gegevens kunnen de leerkrachten vergaren d.m.v. standaard scores die in schoolrapporten worden gehanteerd. Hierdoor wordt duidelijk hoe een leerling het doet en kan in geval van zorg contact met de betreffende school worden gezocht.
 

Kosten

De jaarlijks terugkerende lokale uitvoeringskosten in Tanzania voor het CHILD.OVC education project bedroegen in 2018 iets meer dan 10% van de uitgaven. Dit zijn voornamelijk reiskosten i.v.m. met schoolbezoeken gemaakt in Tanzania door lokaal personeel van MF en kosten om scholen te voorzien van telefoonkaarten om betalingen naar en communicatie met deze scholen mogelijk te maken. Omdat de ondersteunde leerlingen nu meer geconcentreerd zijn in meer nabijgelegen scholen blijven de reiskosten lager. 

Wij streven ernaar om de gemiddelde kosten per leerling op 80 Euro per jaar te houden.