Werkwijze

CHILD ondersteunt armlastige en kwetsbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs.

Het scholingsproject wordt sinds 2014 uitgevoerd door lokaal personeel van het in Arusha gevestigde bedrijf “Multiflower Ltd.” (MF) van het vroegere CHILD bestuurslid Hans Baart.
Door uitstroom aan het eind van het schooljaar (december) van lagere-school-klas-7 en van middelbare-school-Klas-IV leerlingen, schommelt het aantal ondersteunde leerlingen jaarlijks (zie rubriek Output). Door o.a. de ongunstige verhouding van de euro versus de Amerikaanse dollar, nemen de jaarlijkse kosten per leerling toe en moesten wij  besluiten pas weer in 2024 nieuwe leerlingen te laten instromen.

In de laatste jaren kwamen de scholen waarmee wij samenwerken wat dichterbij elkaar te liggen. Dit past in onze opzet om alle scholen in een periode van twee jaar door MF-staf te laten bezoeken en hierbij ook de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.

Communicatie en betaling aan scholen
Waar nodig zijn de scholen door ons van een smart Phone en mobiele betalingsaccount (“M-pesa”) voorzien om rechtstreeks vanuit de Tanzaniaanse CHILD account de per leerling benodigde ondersteuning te ontvangen en van hun kant contact met CHILD (MF) te onderhouden. Voorwaarde voor betaling aan scholen is dat de scholen door de District Education Office (DEO) gecertificeerd zijn om financiële steun van CHILD te ontvangen.

Er wordt met de scholen een duurzame samenwerking beoogd met als voorwaarde het verstrekken van informatie over de prestaties van de ondersteunde leerlingen. Inmiddels wordt er intensief gewerkt aan een systeem om de voortgang van de leerlingen te registreren (zie verder).

Selectie en kwaliteitsbewaking
Ondersteunde leerlingen zijn (AIDS) wezen en kinderen met ernstig zieke en arme ouders/verzorgers, die de kosten verbonden aan naar school gaan niet kunnen opbrengen. Onze ervaring is dat leerkrachten en scholen het beste weten welke kinderen ondersteuning nodig hebben. Jaarlijks krijgen wij ruimte om nieuwe leerlingen in ons programma op te nemen omdat een deel van de leerlingen hun opleiding afrondt. Nieuwe leerlingen worden door de scholen ter ondersteuning voorgedragen.

Geselecteerd personeel van onze projectuitvoerder MF bezoekt in een tijdsverloop van twee jaar al onze scholen, de helft per jaar. Wij vinden het afleggen van schoolbezoeken om een aantal redenen belangrijk:

• Hiermee krijgen wij een goede indruk van de kwaliteit van de school op grond van onder meer staat van fysiek onderhoud en lesmaterialen, informatie van leerlingen over zaken als absentie van leraren en informatie over schoolresultaten bij nationale examens.
• Aan de hand van gesprekken met ondersteunde leerlingen (en hun verzorgers) kunnen wij zien of er echt sprake is van hulpbehoevendheid, of onze ondersteuning (voor lunchkosten, uniform etc.) ook daadwerkelijk bij de leerling terechtkomt en de door de school aangemelde leerlingen ook inderdaad op school zitten.
• Met het bezoek geven wij ook een signaal af dat we serieus met de ondersteuning bezig zijn. Dit zal scholen weerhouden te sjoemelen met leerlingenlijsten.

Leerprestaties en welzijn, hoe worden CHILD-ondersteunde middelbare scholieren hiervoor gevolgd?
Los van het bezoek door MF-staf aan de betrokken middelbare scholen, vraagt MF de betrokken scholen schriftelijk (email) om informatie over schoolprestaties en schoolverzuim van de door CHILD ondersteunde leerlingen, in vergelijking met hun klasgenoten. Deze gegevens kunnen de leerkrachten vergaren d.m.v. standaard scores die in schoolrapporten worden gehanteerd. Hierdoor wordt duidelijk hoe een leerling het doet en kan in geval van zorg contact met de betreffende school worden gezocht.