Werkwijze

CHILD ondersteunt armlastige en kwetsbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs.

Het scholingsproject wordt sinds 2014 uitgevoerd door lokaal personeel van het in Arusha gevestigde bedrijf “Multiflower Ltd.” (MF) van het vroegere CHILD bestuurslid Hans Baart.
Door uitstroom in december aan het eind van het schooljaar, van lagere-school-klas-7 en van middelbare-school-Klas-IV leerlingen, schommelt het aantal ondersteunde leerlingen jaarlijks (zie rubriek Output). Wij streven naar tenminste 500 te ondersteunen leerlingen. Hierbij wil CHILD het aantal scholen waarmee wordt samengewerkt laten afnemen – dus wij mikken op termijn naar meer leerlingen per school en naar scholen die wat dichterbij elkaar liggen – in verband met onze opzet om alle scholen in een periode van twee jaar door MF-staf te laten bezoeken en ook de uitvoeringskosten hierbij zo laag mogelijke te houden.

Communicatie
Waar nodig zijn de scholen door ons van een smart Phone en mobiele betalingsaccount (“M-pesa”) voorzien om rechtstreeks vanuit de Tanzaniaanse CHILD account de per leerling benodigde ondersteuning te ontvangen en van hun kant contact met CHILD (MF) te onderhouden. Er wordt met de scholen een duurzame samenwerking beoogd met als voorwaarde het verstrekken van informatie over de prestaties van de ondersteunde leerlingen. Inmiddels wordt er intensief gewerkt aan een systeem om de voortgang van de leerlingen te registreren (zie verder).

Selectie en kwaliteitsbewaking
Ondersteunde leerlingen zijn (AIDS) wezen en kinderen met ernstig zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar school gaan niet kunnen opbrengen. Onze ervaring is dat leerkrachten en scholen het beste weten welke kinderen ondersteuning nodig hebben. Jaarlijks krijgen wij ruimte om nieuwe leerlingen in ons programma op te nemen omdat een deel van de leerlingen hun opleiding afrondt. Nieuwe leerlingen worden door de scholen ter ondersteuning voorgedragen.

Geselecteerd personeel van onze projectuitvoerder MF bezoekt in een tijdsverloop van twee jaar al onze scholen, de helft per jaar. Wij vinden het afleggen van schoolbezoeken om een aantal redenen belangrijk:

• Hiermee krijgen wij een goede indruk van de kwaliteit van de school op grond van onder meer staat van fysiek onderhoud en lesmaterialen, informatie van leerlingen over zaken als absentie van leraren en informatie over schoolresultaten bij nationale examens.
• Aan de hand van gesprekken met ondersteunde leerlingen (en hun verzorgers) kunnen wij zien of er echt sprake is van hulpbehoevendheid, of onze ondersteuning (voor lunchkosten, uniform etc.) ook daadwerkelijk bij de leerling terechtkomt en de door de school aangemelde leerlingen ook inderdaad op school zitten.
• Met het bezoek geven wij ook een signaal af dat we serieus met de ondersteuning bezig zijn. Dit zal scholen weerhouden te sjoemelen met leerlingenlijsten.

Leerprestaties en welzijn, hoe worden CHILD-ondersteunde middelbare scholieren hiervoor gevolgd?
Los van het bezoek door MF-staf aan de betrokken middelbare scholen, vraagt MF de betrokken scholen schriftelijk (email) om informatie over schoolprestaties en schoolverzuim van de OVC-leerlingen, in vergelijking met hun klasgenoten. Deze gegevens kunnen de leerkrachten vergaren d.m.v. standaard scores die in schoolrapporten worden gehanteerd. Hierdoor wordt duidelijk hoe een leerling het doet en kan in geval van zorg contact met de betreffende school worden gezocht.